Waarnemers zijn onvoldoende vertegenwoordigd binnen de LHV

Feiten

  • Van de (stemgerechtigde) leden van de LHV is 46,6% praktijkhoudend huisarts tegenover 34,3% niet-gevestigde huisarts (1)
  • De WADI behartigt de belangen van niet-gevestigde huisartsen.
  • Het hoogste orgaan op bestuurlijk niveau van de LHV is de ledenraad. Deze wordt gevormd door totaal 26 stemgerechtigde leden: afgevaardigden uit de 23 kringen, plus afvaardiging vanuit de apotheekhoudende huisartsen, WADI en LOVAH.
  • Het aantal stemmen dat de verschillende kringen in de ledenraad hebben is naar rato van het aantal leden van de kring.
  • De Apotheekhoudende huisartsen, WADI en LOVAH vormen hierop een uitzondering en hebben op basis van het oude systeem een relatief laag aantal stemmen.
  • De linker cirkeldiagram geeft het aantal (soorten) huisartsen weer binnen de LHV, de rechter het stemrecht dat er vervolgens per huisarts is in de ledenraad. (2,3)

In bovenstaande is uit gegaan van het feit dat de kringen alleen praktijkhouders vertegenwoordigen. In theorie klopt dit niet. Er zijn wel degelijk kringen waar ook nietgevestigde huisartsen mogen stemmen of waar zelfs een waarnemer of hid(ha) in het bestuur zit. Echter de realiteit is dat niet-gevestigde huisartsen bijna altijd (fors) in de minderheid zijn. Bovendien hebben niet-gevestigde huisartsen noch in de ledenraad, noch in het kringbestuur (evenredige) statutaire vertegenwoordiging. Het gevolg is dat in elke kring weer anders wordt omgegaan met de (mogelijkheid tot) stemmen van de niet-gevestigde huisartsen. Ter illustratie: In de kring Rotterdam zijn 30% van de leden van de kring praktijkhouder. Het bestuur bestaat echter uit 5 praktijkhouders en 1 waarnemer.

Conclusie

Voor zo goed als alle 23 kringen zal gelden dat het in een stemming praktisch onmogelijk is om als niet gevestigde huisarts een meerderheid te krijgen. Bij tegengestelde belangen tussen praktijkhouders en niet-gevestigden zal dus in de praktijk altijd de stem van de praktijkhouders gehoord worden.

Bronnen

  1. LHV Begroting 2019
  2. LHV ledenraad stemprocedure
  3. LHV ledenraad verdeelsleutel
  4. LHV WADI Overzicht activiteiten waarnemers per kring

Doe mee en laat je stem horen!

Ga naar ons nieuwe discussieplatform en registreer om je mee te stemmen.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.