HvdT krijgt duidelijkheid van de ACM

LHV vertegenwoordigers kunnen gewoon deelnemen aan de Appgroepen

Op 14-2-2020 heeft HvdT contact gehad met de ACM. Aanleiding was het acuut verlaten van appgroepen door de vertegenwoordigers van de LHV. HvdT schreef daarover deze brief en heeft nu uitgebreid met ACM gesproken over de mededingingswetgeving en de interpretatie daarvan als het gaat om delen van tariefinformatie. Daarnaast is besproken hoe hiermee om te gaan in WhatsApp en Telegram groepen. Het gesprek met de ACM is aanleiding geweest voor dit artikel.

Delen van tarieven

Op 24 december publiceerde de LHV een artikel waarin zij het volgende stelde: “Het delen van informatie over het daadwerkelijk afgesproken of aangeboden tarief mag sowieso niet. Het tarief moet tussen de aanbiedende en verkopende huisarts individueel worden overeengekomen en mag niet gedeeld worden in de groep.” Dit blijkt onjuist. Net zoals dat de kapper de tarieven op haar website publiceert mogen wij dat als huisartsen ook. Ditzelfde geldt in beginsel voor organisaties die hun tarieven publiceren (bijvoorbeeld de WHAM en de tarievenmonitor) en ook bij het uitwisselen van diensten/werk (vraag en aanbod) in social media groepen. Opmerkelijk genoeg was de LHV van mening dat dit niet zou mogen.

Intentie en context

Waar het om gaat bij het delen van de tarieven is de intentie en de context. Is de intentie om werk uit te wisselen dan is het geen probleem. Ook je mening geven over een tarief valt onder vrijheid van meningsuiting en is toegestaan, mits daar geen intentie tot prijs opdrijven achter zit. Anderen overtuigen dat hun prijs te laag is, of het opdrijven van de prijs is niet toegestaan. Is je intentie om te inventariseren wat de gemiddelde tarieven zijn dan doe je er verstandiger aan om andere betrouwbare bronnen daarvoor te gebruiken. De ACM vraagt ons te allen tijde als plaatser van berichten op social media stil te staan bij de vraag waarom je een tarief deelt in een groep met “concurrenten”. Dat gezegd hebbende lijkt de ACM ook realistisch en weten ze hoe laagdrempelig dit medium is. In appgroepen gaat het vaak om onderliggende onvrede die je graag wilt uiten. De ACM houdt altijd rekening met de context.

Onderzoek

Op dit moment vindt er (voor zover de ACM bekend wil maken) geen onderzoek plaats met betrekking tot de appgroepen of de rol van de LHV en haar vertegenwoordigers daarin. De ACM neemt ook niet deel aan de appgroepen van huisartsen. De actie van de vertegenwoordigers van de LHV om de appgroepen acuut te verlaten wordt door de ACM gezien als een reactie uit voorzorg. Volgens de ACM is er, als er geen concurrentiebeperkende informatie wordt uitgewisseld, op dit moment ook geen reden om bestuursleden van de LHV te instrueren om niet deel te nemen aan appgroepen.

De ACM adviseert om elkaar scherp te houden op het punt van de mededingingsregels en als er berichten worden geplaatst die niet zijn toegestaan, elkaar hierop aan te spreken. We werden gecomplimenteerd met onze openheid en bij twijfel kunnen we altijd contact opnemen met de ACM.

Les trekken

Ons inziens zou de LHV hier een les uit moeten trekken door in het vervolg eerst direct navraag te doen bij een controlerende instantie als de ACM, alvorens ongefundeerd alle bestuursleden te instrueren per acuut de appgroepen te verlaten. De actie van de verschillende LHV-ers om stante pede de verschillende appgroepen te verlaten getuigt niet van een weloverwogen keuze maar heeft een sterke gelijkenis met een paniekreactie. 

Naar aanleiding van het recente onderhoud met de ACM stelt HvdT dan ook voor dat de vertegenwoordigers van de LHV weer gaan deelnemen aan de appgroepen. Op deze manier zijn zij op de hoogte van wat er speelt onder hun leden en kunnen zij hen zodoende nóg beter vertegenwoordigen. Een beroepsorganisatie zonder adequate feeling met hun achterban is namelijk in de ogen van de HvdT zeer onwenselijk. 

Dit incident doet ons verder afvragen hoe goed de juridische afdeling van de LHV functioneert en met welke beweegredenen besloten is om acuut de appgroepen te verlaten. De LHV heeft met deze onverwachte actie veel van haar leden in verwarring achtergelaten wat wij zeer betreuren.

Handreiking

Zoals wij begrijpen komt de LHV binnenkort met een document waarin helderheid wordt verschaft over wat wel en niet mag binnen de app-groepen. Wij zullen dit document kritisch beoordelen om te zien of de belangen van alle huisartsen ermee gediend zijn; zonodig zullen wij  de ACM vragen om het opnieuw te toetsen aan hun regelgeving.

Wij verbazen ons over de handelswijze in deze casus van de belangenvereniging van huisartsen. Wij roepen de LHV weer op om te gaan doen waarvoor haar leden contributie betalen: het behartigen van de belangen van ál hun leden. 

Wij wensen een ieder een goed weekend. 

Hartelijke groet,

HvdT 

Kasper Maltha, Martine Verwijs, Dennis Roos, Jojanneke Kant, Gwendolyn Zelvelder, Marten Berghuis, Luud Neeskens, Bastiaan Kole, Fleur de Groot, Joel Touw, Isar Wulffaert


Dit artikel is geschreven na een gesprek tussen HvdT en ACM. De inhoud is gebaseerd op onze interpretatie van dit gesprek. Dit artikel is enkele dagen na publicatie aangepast op verzoek van de ACM. De argumentatie is daarbij niet veranderd. Aan dit artikel kunnen geen rechten worden verleend. Hieronder een officiële reactie van de ACM.


Wat geeft de ACM mee?

Informatie over tarieven is commercieel gevoelige informatie. Het is goed je daar als deelnemer van appgroepen van bewust te zijn. Het uitwisselen van informatie over bijvoorbeeld waarneemtarieven kan leiden tot afstemming van die tarieven en de concurrentie beperken. Dat is niet toegestaan. Uitgangspunt van de concurrentieregels is dat huisartsen zelfstandig en onafhankelijk hun tarieven bepalen. Anderen overtuigen dat hun prijs te laag is, of het opdrijven van de prijs is niet de bedoeling. De appgroep mag ook niet worden gebruikt om als waarnemers onderling afspraken te maken over het tarief dat zij willen vragen.

Daar waar het gaat om het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, binnen appgroepen maar ook op bijvoorbeeld openbare websites, kunnen wel tarieven worden vermeld. Huisartsen en hun waarnemers doen er echter verstandig aan definitieve afspraken over de concrete vergoeding voor de waarneming gewoon onderling te regelen, buiten de appgroep. Is je intentie om een beeld te vormen van de tarieven in de sector, dan doe je er verstandiger aan om andere openbare en betrouwbare bronnen te gebruiken.

De ACM vraagt ons te allen tijde bij het plaatsen van berichten op social media stil te staan bij de vraag waarom je bepaalde informatie deelt in een groep met concurrenten. Hoe laagdrempelig een medium ook is, de mededingingsregels blijven wél gelden.


Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.