Afspraken overleg HvT & LHV

Sinds het eerste overleg zijn er twee grotere bijeenkomsten geweest met waarnemend huisartsen en is dit onderwerp ruim aan de orde geweest bij de heidagen van de ledenraad van de LHV. In de ledenraad en Kringbesturen is een toenemende aanwezigheid van waarnemend huisartsen.

Vertegenwoordiging en zeggenschap

  • Er komt een gezamenlijke werkgroep die, in het kader van de in de LHV-ledenraad besproken vernieuwing van de vereniging, voorstellen ontwikkelt voor de gelijkwaardige inbreng van alle huisartsen.
  • De LHV zal, in afstemming met HvdT en Wadi, met de leden communiceren over de erkenning van dit probleem in de vereniging.
  • Daar waar in de vereniging of in de dienstverlening en belangenbehartiging zaken bekend zijn of ontdekt worden die ongelijkwaardig zijn of voelen voor een groep huisartsen wordt dat gemeld en opgepakt.

Werkdruk en werkplezier

  • De LHV neemt initiatief om bij de opleidingsinstituten, NHG, LOVAH, InEen en in de eigen LHV-academie te agenderen dat er aanbod wordt ontwikkeld om startend huisartsen te ondersteunen om meer weerbaar het vak te starten. Bijvoorbeeld informatie over stelsel en tarieven en onderhandelingen, maar ook hoe om te gaan met de druk die uitoefening van het huisartsenvak inherent in zich heeft.
  • In het project dat loopt over de uitwerking van de in Woudschoten gedefinieerde kernwaarden en kerntaken krijgen alle huisartsen (of vertegenwoordigers daarvan) de gelegenheid hierover mee te denken en inspraak te hebben.

Financiƫn en wetgeving

  • In het kader van de (nu nog niet bekende) invulling van de Wet DBA organiseert de LHV een bijeenkomst met HvdT en Wadi om te kijken naar nieuwe mogelijkheden voor de uitoefening van het vak.
  • We proberen gezamenlijk meer zicht te krijgen op de werkelijke tarieven en inkomsten van huisartsen, met als doel de ruis die er nu is te verminderen. Dit voor zover de mededingingswet dit toelaat en cijfers beschikbaar zijn.
  • In het opleidingsaanbod wordt gekeken of er zicht gegeven kan worden op de tarifering en onderhandelingsmogelijkheden en het kader waarbinnen dat gebeurt, gericht op jonge huisartsen (zie 2.a).

Doe mee aan de discussie

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.